Vëzhguesi Rural

The Rural Watch project aims to address some of the most pressing issues of the rural development in Albania related to the quality of life and keeping the standards for clean and safe environment.

The project is ongoing and there have been several assignments to design promotional and informational materials to the public as well as build, update and maintain the project's web portal and blog.


Projekti Vëzhguesi Rural synon të adresojë disa nga çështjet më të mprehta të zhvillimit rural ne Shqipëri që kane të bëjnë me cilësinë e jetës dhe ruajtjen e standardeve të një mjedisi të pastër dhe të sigurt.

Projekti është duke u zbatuar dhe deri tani janë prodhuar disa materiale promovuese dhe informative për publikun si dhe është ndërtuar dhe përditësohet e mirëmbahet portali i projektit dhe blogu i njoftimeve....