LEADER - the project of environmental services


There were two broschures prepared for the LEADER project. The first broschure's objective is to promote the LEADER method to the local actors involved in the rural and forestry development in Albania, within the project titled "Supporting Development of Local Action Groups (LAGs) in Rural Areas in Albania (LEADER Approach)".

The assignment consisted of an 8 page, b5 size brochure that illustrates the concept through text, images and diagrams.

The second brochure's objective is to inform the interested parties on the results of the implementation of the LEADER methodology through the project of Environmental Services, the creation of Local Action Groups for the selected regions and the awarding of the grants for the implementation of the Local Development Strategies within the framework of the support for small local projects.

The assignments of an 18 page, b5 brochure that illustrates the implementation through text, diagrams, tables and images.

Për projektin LEADER u realizuandy broshura. Qëllimi i broshurës së dytë është që të informojë palët e interesuara për rezultatet e zbatimit të metodologjisë LEADER nëpërmjet projektit të Shërbimeve Mjedisore, krijimit të Grupeve Lokale të Veprimit për zonat e përzgjedhura dhe dhënia e granteve për implementimin e Strategjisë Lokale të Zhvillimit në kuadër të mbështetjes së projekteve të vogla.

Qëllimi i broshurës së parë është që tu promovojë metodën LEADER aktorëve lokalë të përfshirë në zhvillimin bujqësor dhe të pylltarisë në Shqipëri, në kuadër të projektit me titull "Mbështetje e Grupeve lokale të veprimit (GLV) në zonat rurale të Shqipërisë (Qasja LEADER)".

Detyra ishte realizimi i një broshure me 8 faqe, e cila shpjegon konceptin nëpërmjet tekstit, imazheve dhe diagramave....