LEADER - the project of environmental services


The broschure's objective is to promote the LEADER method to the local actors involved in the rural and forestry development in Albania, within the project titled "Supporting Development of Local Action Groups (LAGs) in Rural Areas in Albania (LEADER Approach)".

The assignment consisted of an 8 page, b5 size brochure that illustrates the concept through text, images and diagrams.

Qëllimi i broshurës është që tu promovojë metodën LEADER aktorëve lokalë të përfshirë në zhvillimin bujqësor dhe të pylltarisë në Shqipëri, në kuadër të projektit me titull "Mbështetje e Grupeve lokale të veprimit (GLV) në zonat rurale të Shqipërisë (Qasja LEADER)".
Detyra ishte realizimi i një broshure me 8 faqe, e cila shpjegon konceptin nëpërmjet tekstit, imazheve dhe diagramave.