Citizen's opinions


"Citizen's opinion" is a study that was carried out with the support of the Canadian government through the Canada Fund program and implemented by Development Speaks Human organization. The main objective of the study is to create a snapshot of the public perception regarding the availability of information on matters of the local governance and to shed light onto the expectations that the citizens have towards the Municipality of Kukës.

The assignments included a 28 page brochure, an A4 trifold leaflet and three information boards (63x70 cm, 90x85 cm, 175x107 cm) with rates of tax, fees and fines in the municipality of Kukës.

"Mendimi qytetar" është një studim i realizuar me mbështetjen e Qeve­risë Kanadeze nëpërmjet programit Canada Fund dhe zbatuar nga organizata Development Speaks Human. Objekti kryesor i këtij studimi ishte fotografimi i përshtypjes qytetare për transpa­rencën dhe paraqitjen e informacionit në nivel qeverisjen vendore, për të kuptuar më mirë nevojat e qytetareve në raport me shërbimet publike të ofruara nga Bashkia e Kukësit.

Detyra ishte realizimi i një broshurë me 28 faqe, një fletëpalosje A4 dhe tre tabela informative (63x70 cm, 90x85 cm, 175x107 cm) në të cilën renditen taksat, tarifat dhe gjobat që zbatohen në territorin e Bashkisë Kukës.