Return to tradition 2 - North Albania

The catalog of the traditional agricultural products, livestock, tourist destinations and recipes of the regions of Kukës, Has and Tropojë was created as part of the project "Promotion of ecotourism through the fostering of “Quality Logo Products” in Albanian traditional agriculture, farming, cultural and natural attractions". The catalog includes detailed information about tens of products, animals, destinations and recipes in Albanian and English, all laid out in a 132 page document. The object of the assignment was the layout and design of the catalog.

Katalogu i prodhimeve bujqësore, bagltive, vendeve turistike dhe recetave tradicionale të zonës së Kukësit, Hasit dhe Tropojës u krijua në kuadër të projektit "Promovimi i eko-turizmit nëpërmjet  nxitjes së  “Produkteve me Logo Cilësie”  në bujqësinë e blegtorinë tradicionale dhe tek atraksionet kulturore e natyrore shqiptare" . Katalogu përmban informacion të detajuar për dhjetra prodhime, kafshë, vende dhe receta në shqip dhe anglisht, të gjitha të faqosura në një botim prej 132 faqesh. Objekti i punës ishte dizenjimi dhe faqosja e katalogut.