International Furniture Fair - Albania 2014

The International Furniture Fair - Albania 2014 is an annual event organized by the Society of Furniture Producers of Albanian in cooperation with AlbExpo Group. The assignment was to create a 35 second commercial that announces the event.

Panairi Ndëkormbëtar i Mobilerisë organizohet çdo vit nga Shoqata e Prodhuesve të Mobilerisë të Shqipërisë në bashkëpunim me AlbExpo Group. Objekti i punës ishte realizimi i një spotit televiziv për aktivitetin.