Mission Everest - Annual sales conference of AMC

Konferenca vjetore e shitjeve të AMC është një aktivitet i brendshëm korporativ i cili mbledh sëbashku më shumë se 400 punonjës të AMC. Çdo vit konferenca bazohet në një temë të caktuar. Tema e vitit 2014 ishte "Misioni Everest - Më të mirët kapin majat". Menaxheri i aktivitetit ishte Artur Sokoli (Stories Events).

Objekti i punës ishte konceptimi dhe dizenjimi i skenografisë së aktivitetit. Butaforia u realizua nga skulptori Ardian Pepa (Genial Reklama) ndërsa mbështetja e skenografisë me ndriçim dhe shërbime audio-vizuale u realizua nga Edmond Dingu (Forum Events).

Përmasat e skenografisë ishin 11 m e gjerë, 6 m e thellë dhe 6 m e lartë. Për ndërtimin e butaforisë u përdor polisteroli. Skenografia u konceptua në thellësi për të theksuar ndjesinë e volumit dhe të perspektivës.

Një rol të veçantë luajtën Artur Sokoli dhe Edmond Dingu me mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm që ofruan për realizimin me sukses të skenografisë.

Shiko këtu procesin e ndërtimit të skenografisë.

The AMC Annual Sales Conference is a internal corporate event that brings together more then 400 employees. Every year the conference has a different theme. The theme of the year 2014 was "Mission Everest - Only the best reach the top". The event menager was Artur Sokoli (Sotires Events).

The assignment was the design of the set for the event. The set was build by Ardian Pepa (Genial Reklama), lighting and audiovisual services were provided by Edmond Dingu (Forum Events)

A special role played Artur Sokoli and Edmond Dingu for their continued support and collaboration for the successful creation of the set.

Watch the construction of the set here.

Galeria po shkarkohet...