Tullat.com

Tullat.com is a company centered in Mitrovica (Kosovo) with branches in Tirana (Albania) and Tetovo (Macedonia) that sells decorative bricks and tiles of the highest quality. Tullat.com objective is to present it's products to a wider audience in an organized and simple manner. The assignment was to create the brand identity of the company, the website and copyrighting. 

Visit the company website

Tullat.com është një kompani me qendër në Mitrovicë dhe degë në Tetovë e Tiranë që tregëton tulla dhe pllaka dekorative cilësore. Tullat.com u ndërtua me qëllimin për të prezantuar në një formë të organizuar dhe të thjeshtë të gjitha produktet që kompania tregëton një audience sa më të gjerë. Objekti i punës ishte realizimi i identitetit të kompanisë dhe realizimi i websajtit, përfshi dhe organizimin e përpilimin e informacionit.