InCommon Newsletters

The InCommon pro­ject has been designed in the framework of the IPA Cross Border Cooperation Program Greece-Albania 2017-2013 and is implemented by the Chamber of Commerce of Grevena, EuroPartners Development and Regional Council of Korca. The assignment was to create a number of newsletters and a leaflet which would keep all interested parties up to date with the latest development from the project.

InCommon website

Projekti InCommon ka si qëllim promovimin e produkteve tradicionale cilësore të zonës së Korçës dhe Grevenasë. Projekti u realizua në kuadër të Programit të Kooperimit Ndërkufitar IPA Shqipëri - Greqi, 2017 - 2013 dhe u vu në zbatim nga Europartners Development, Dhoma e Tregtisë së Grevenasë dhe Këshillit të Qarkut të Korçës. Objekti i punës ishte realizimi i disa Newletter-ave dhe një fletëpalosjeje përfundimtare të cilat do të pasqyronin zbatimin e projektit.