Protik.org - ICT Resource Center

Protik ICT Resource Center është një organizatë jo fitimprurëse që ka për qëllim të mbështesë zhvillimin e sektorit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në Shqipëri.

Projekti për ndërtimin e faqes së Protik u financua nga USAID - Rritje Albania dhe u vu në zbatim nga DM Consulting Services. Objekti i punës ishte që në bashkëpunim me DM Consulting Services të ndërtohej struktura e faqes dhe dizenjimi i saj.

PROTIK website

Protik ICT Resource Center is a local non for profit organization. Protik’s mission is to catalyze the development of the information and communications technology (ICT) sector in Albania.

The project for the Protik website was financed by USAID - Rritje Albania and implemented by DM Consulting Services. The assignment was to work with DM Consulting Services to create the structure of the website and the designs of the pages.