P4I - Partnership for Innovation Fund

P4I - Fondi për Partneritet dhe Inovacion është një program financimi, krijuar dhe vënë në zbatim nga ALCDF - Fondi Shqiptar për Zvhillimin e Kapaciteteve Lokale, për t'iu ardhur në ndihmë aplikantëve lokalë, që të kenë mundësi të përfitojnë shërbime për zhvillimin e kapaciteteve.

Objekti i punës ishte krijimi i një grafiku informativ, i cili ka për detyrë të shpjegojë funksionimin e sistemit P4I, procedurat e aplikimit dhe mënyrat e shfrytëzimit të këtij sistemi nga donatorë të tjerë që duan të ndikojnë në zhvillimin e kapaciteteve.

P4I - Partnership For Innovation Fund is a funding program created and implemented by ALCDF - Albanian Local Capacity Foundation to help rural applicants to access Capacity Development Services.

The assignment was to develop an infographic that would explains how P4I works, what are the application procedures and how it can be implemented by other Donors who want to have an impact on capacity development.