Prexalbania.com

prexalbania.com is a service finding website based in Albania and aimed at the Albanian market. Ardi Kule was commissioned by ALCDF (Albanian Local Capacity Development Foundation) to create an introductory video for the website's services.

prexalbania.com është një website që ka për qëllim oferten dhe gjetjen e shërbimeve ne Shqipëri dhe tregun Shqiptar. ALCDF- Fondi Shqiptar për Zhvillim Lokal kërkoi që realizimin e një videoje prezantuese  të animuar  për shërbimet e Websaitit, e cila do të vendosej në faqen e parë.