ALCDF - Albanian Local Capacity Development Foundation

ALCDF is the Albanian Local Development Foundation. Ardi Kule was commissioned from ALCDF to create an explainer video that shows what the organisation does and how it operates. The video is on the home page of the organisation's website.

ALCDF është Fondacioni Shqiptar për Zhvillim e Kapaciteteve Lokale. ALCDF kërkoi krijimin e një videoje të animuar, qëllimi i së cilës është që të shpjegojë misionin e organizatës dhe fushat në të cilat operon. Video është vendosur në faqen e parë të websitit të organizatës.