Ndotja e mjedisit në Shqipëri / Pollution in Albania

Ky poster ka si qëllim ndërgjegjësimin publik për çështjen e ndodtjes së mjedisit.
Të dhënat janë marrë nga forumi mjedisor iep-al.org dhe INSTAT.

This is a project aimed at public awareness about pollution in Albania. All data is taken from statistics.
It includes urban waste, air, water, oil and soil pollution, deforestation and toxic areas.