ZRPP - Zyra e Regjistrimit të Pasurive të PaluajtshmeFushatë informuese me porosi të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, vënë në zbatim nga OJF SEDA. Objekti i punës ishte krijimi i identitetit të ZRPP si dhe zhvillimi i strategjisë së komunikimit dhe fushata e ndergjegjesimit publik. Qëllimi i kësaj fushate është t'u tregojë qytetarëve shqiptarë ekzistencën e sistemit të ri të regjistrimit të pasurisë së paluajtshme si dhe t'u shpjegojë atyre mënyrën e funksionimit të këtij sistemi nëpërmjet fletëpalosjeve, posterave dhe spoteve televizive.


Adds for an informative campaign initiated by The Immovable Property Registration System, an Albanian state agency, implemented by NGO SEDA. The assignment was to create the brand of ZRPP and to develop a strategy of communication and awareness campaign. The goal of the campaign is to make the citizens of Albania aware of the new Immovable Property System and explain them the procedures in a few basic steps.