Fushatë kundër korrupsionit - Anti bribery campaign

Anti-bribery campaign funded by the European Union and implemented by NGO SEDA. The goal of the campaign is to make people refrain from bribing local government officials for services they are rightfully entitled to as citizens in a democratic society, thus helping strengthen their civil rights. The assignment was to develop a brochure and an animated video that would be broadcast on the local media.

Fushatë kundër korrupsionit, financuar nga Bashkimi Europian dhe vënë në zbatim nga OJF SEDA. Qëllimi i fushatës është që të parandalojë korrupsionin në nivel lokal duke ndërgjegjësuar qytetarët për pasojat që ka ky feonomen në dëm të interesave dhe të drejtave të tyre demokratike. Objekti i punës ishte realizimi i një fletëpalosjeje dhe një spoti telviziv të animuar.